corner tl Pelican
세부 검색
> 케이스 > Laptop 케이스 케이스 1 - 8 / 20  
    모델명 외장 크기 내장 크기 선택 가능 색상
  1085 HardBack Case 15.64" x 12.41" x 2.50"
(39.7 x 31.5 x 6.3 cm)
14.29" x 10.37" x 1.97"
(36.3 x 26.3 x 5 cm)
  1085CC HardBack Case (with Laptop Liner) 15.64" x 12.41" x 2.50"
(39.7 x 31.5 x 6.3 cm)
14.29" x 10.37" x 1.97"
(36.3 x 26.3 x 5 cm)
  1095 HardBack Case 17.18" x 13.24" x 2.60"
(43.6 x 33.6 x 6.6 cm)
15.78" x 11.16" x 2.06"
(40.1 x 28.3 x 5.2 cm)
  1095CC HardBack Case (with Laptop Liner) 17.18" x 13.24" x 2.60"
(43.6 x 33.6 x 6.6 cm)
15.78" x 11.16" x 2.06"
(40.1 x 28.3 x 5.2 cm)
  1430 Top Loader Case 16.40" x 8.71" x 13.15"
(41.6 x 22.1 x 33.4 cm)
13.56" x 5.76" x 11.70"
(34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
  1440 Top Loader Case 19.70" x 12.00" x 18.00"
(50 x 30.5 x 45.7 cm)
17.10" x 7.50" x 16.00"
(43.4 x 19 x 40.6 cm)
  1470 Case 16.88" x 13.23" x 4.47"
(42.9 x 33.6 x 11.3 cm)
15.70" x 10.70" x 3.87"
(39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
  1490 Case 19.87" x 13.93" x 4.68"
(50.4 x 35.4 x 11.9 cm)
17.75" x 11.37" x 4.12"
(45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
케이스 1 - 8 / 20