corner tl Pelican
세부 검색
> Pelican Storm 케이스 > Small Case Pelican 케이스
케이스 1 - 5 / 5
 
    모델명 외장 크기 내장 크기 선택 가능 색상
  iM2050 Pelican Storm Case 11.80" x 9.80" x 4.70"
(30 x 24.9 x 11.9 cm)
9.50" x 7.50" x 4.25"
(24.1 x 19 x 10.8 cm)
  iM2050GP1 Pelican Storm Case 11.80" x 9.80" x 4.70"
(30 x 24.9 x 11.9 cm)
9.50" x 7.50" x 4.25"
(24.1 x 19 x 10.8 cm)
  iM2050GP2 Pelican Storm Case 11.80" x 9.80" x 4.70"
(30 x 24.9 x 11.9 cm)
9.50" x 7.50" x 4.25"
(24.1 x 19 x 10.8 cm)
  iM2075 Pelican Storm Case 11.80" x 9.80" x 7.70"
(30 x 24.9 x 19.6 cm)
9.50" x 7.50" x 7.25"
(24.1 x 19 x 18.4 cm)
  iM2100 Pelican Storm Case 14.20" x 11.40" x 6.50"
(36.1 x 28.9 x 16.5 cm)
13.00" x 9.20" x 6.00"
(33 x 23.4 x 15.2 cm)
케이스 1 - 5 / 5