corner tl Pelican
세부 검색
> Pelican Storm 케이스 > Large Case Pelican 케이스
케이스 1 - 8 / 14
  다음 마지막으로
    모델명 외장 크기 내장 크기 선택 가능 색상
  iM2700 Pelican Storm Case 24.60" x 19.70" x 8.60"
(62.5 x 50 x 21.8 cm)
22.00" x 17.00" x 8.00"
(55.9 x 43.2 x 20.3 cm)
  iM2720 Pelican Storm Case 24.60" x 19.70" x 11.70"
(62.5 x 50 x 29.7 cm)
22.00" x 17.00" x 10.00"
(55.9 x 43.2 x 25.4 cm)
  iM2750 Pelican Storm Case 24.60" x 19.70" x 14.40"
(62.5 x 50 x 36.6 cm)
22.00" x 17.00" x 12.70"
(55.9 x 43.2 x 32.2 cm)
  iM2875 Pelican Storm Case 24.90" x 23.70" x 13.10"
(63.2 x 60.2 x 33.3 cm)
22.50" x 21.10" x 11.40"
(57.1 x 53.6 x 28.9 cm)
  iM2950 Pelican Storm Case 31.30" x 20.40" x 12.20"
(79.5 x 51.8 x 31 cm)
29.00" x 18.00" x 10.50"
(73.6 x 45.7 x 26.7 cm)
  iM2975 Pelican Storm Case (Transport) 31.30" x 20.40" x 15.50"
(79.5 x 51.8 x 39.4 cm)
29.00" x 18.00" x 13.80"
(73.6 x 45.7 x 35 cm)
  iM3075 Pelican Storm Case (Transport) 33.30" x 24.40" x 19.30"
(84.5 x 62 x 49 cm)
29.80" x 20.80" x 17.80"
(75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
  iM3100 Pelican Storm Case (Long Case) 39.80" x 16.50" x 6.70"
(101.1 x 41.9 x 17 cm)
36.50" x 14.00" x 6.00"
(92.7 x 35.5 x 15.2 cm)
케이스 1 - 8 / 14