corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 17 - 21 / 21
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  AL4824-1604 Trunk 51.62" x 27.62" x 23.36"
(131.1 x 70.1 x 59.3 cm)
48.62" x 24.62" x 19.67"
(123.4 x 62.5 x 49.9 cm)
57.3 lbs.
(25.99 kg)
  AL5415-1026 Flat 57.06" x 18.87" x 39.62"
(144.9 x 47.9 x 100.6 cm)
54.62" x 15.88" x 35.88"
(138.7 x 40.3 x 91.1 cm)
98.2 lbs.
(44.54 kg)
  AL5424-2306 Trunk 56.87" x 26.93" x 33.75"
(144.4 x 68.4 x 85.7 cm)
53.87" x 23.93" x 28.87"
(136.8 x 60.8 x 73.3 cm)
104.3 lbs.
(47.31 kg)
  AL5616-0604 Long 59.43" x 19.25" x 12.76"
(150.9 x 48.9 x 32.4 cm)
56.43" x 16.25" x 10.07"
(143.3 x 41.3 x 25.6 cm)
42.4 lbs.
(19.23 kg)
  AL6912-1003 Long 72.37" x 15.00" x 16.28"
(183.7 x 38.1 x 41.3 cm)
69.37" x 12.00" x 14.09"
(176.1 x 30.5 x 35.8 cm)
42 lbs.
(19.05 kg)
케이스 17 - 21 / 21