corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 9 - 16 / 66
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  472-M4-M16-4 Rifle Case (4) M-4 or (4) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 44.80" x 34.00" x 18.50"
(113.7 x 86.3 x 47 cm)
91 lbs.
(41.28 kg)
  472-M4-M16-6 Rifle Case (6) M-4 or (6) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 45.40" x 24.00" x 18.50"
(115.3 x 60.9 x 47 cm)
65 lbs.
(29.48 kg)
  472-M4-M16-8 Rifle Case (8) M-4 or (8) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 44.80" x 34.00" x 26.50"
(113.7 x 86.3 x 67.3 cm)
122 lbs.
(55.34 kg)
  472-MED-4-TOTE Medical Tote Case 32.75" x 20.87" x 12.61"
(83.2 x 53 x 32 cm)
29.75" x 17.87" x 10.80"
(75.5 x 45.4 x 27.4 cm)
39 lbs.
(17.69 kg)
  472-MEDCHEST3 Medical Chest Case 32.75" x 20.87" x 12.61"
(83.2 x 53 x 32 cm)
29.75" x 17.87" x 10.80"
(75.5 x 45.4 x 27.4 cm)
25 lbs.
(11.34 kg)
  472-MEDCHEST3-4D Medical Supply Case 32.75" x 20.87" x 12.61"
(83.2 x 53 x 32 cm)
29.75" x 17.87" x 10.80"
(75.5 x 45.4 x 27.4 cm)
64 lbs.
(29.03 kg)
  472-MEDCHEST3-8D Medical Supply Case 32.75" x 20.87" x 12.61"
(83.2 x 53 x 32 cm)
29.75" x 17.87" x 10.80"
(75.5 x 45.4 x 27.4 cm)
64 lbs.
(29.03 kg)
신규  472-PPWC-CPC Pistol Case 11.64" x 8.34" x 3.78"
(29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
10.54" x 6.04" x 3.16"
(26.8 x 15.3 x 8 cm)
2.1 lbs.
(0.95 kg)
케이스 9 - 16 / 66