corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 9 - 16 / 21
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  AL3022-0705 Flat 33.00" x 25.18" x 13.97"
(83.8 x 63.9 x 35.5 cm)
30.00" x 22.18" x 12.18"
(76.2 x 56.3 x 30.9 cm)
36.8 lbs.
(16.69 kg)
  AL3418-1005 Trunk 37.18" x 20.87" x 17.31"
(94.4 x 53 x 44 cm)
34.18" x 17.87" x 15.37"
(86.8 x 45.4 x 39 cm)
30.6 lbs.
(13.88 kg)
  AL3424-0805 Trunk 37.25" x 27.18" x 15.44"
(94.6 x 69 x 39.2 cm)
34.25" x 24.18" x 13.25"
(87 x 61.4 x 33.6 cm)
36.8 lbs.
(16.69 kg)
  AL3424-1205 Trunk 37.25" x 27.18" x 19.44"
(94.6 x 69 x 49.4 cm)
34.25" x 24.18" x 17.25"
(87 x 61.4 x 43.8 cm)
42.5 lbs.
(19.28 kg)
  AL3620-1710 Trunk 38.87" x 22.87" x 29.46"
(98.7 x 58.1 x 74.8 cm)
35.87" x 19.87" x 27.27"
(91.1 x 50.4 x 69.2 cm)
50.4 lbs.
(22.86 kg)
  AL3834-1617 Cube 41.12" x 37.12" x 38.82"
(104.4 x 94.2 x 98.6 cm)
38.12" x 34.12" x 33.00"
(96.8 x 86.6 x 83.8 cm)
86.4 lbs.
(39.19 kg)
  AL4024-1305 Trunk 42.87" x 27.31" x 20.19"
(108.8 x 69.3 x 51.3 cm)
39.87" x 24.31" x 18.00"
(101.2 x 61.7 x 45.7 cm)
50.2 lbs.
(22.77 kg)
  AL4824-1404 Trunk 51.62" x 27.62" x 21.36"
(131.1 x 70.1 x 54.2 cm)
48.62" x 24.62" x 17.67"
(123.4 x 62.5 x 44.9 cm)
57.9 lbs.
(26.26 kg)
케이스 9 - 16 / 21