corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 1 - 8 / 21
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  472-463L-MM24 Pallet-Ready Case 51.62" x 27.62" x 23.36"
(131.1 x 70.1 x 59.3 cm)
48.62" x 24.62" x 19.67"
(123.4 x 62.5 x 49.9 cm)
62.3 lbs.
(28.26 kg)
  472-463L-MM36 Pallet-Ready Case 34.43" x 27.40" x 23.37"
(87.4 x 69.6 x 59.3 cm)
31.43" x 24.40" x 19.68"
(79.8 x 62 x 50 cm)
44.6 lbs.
(20.23 kg)
  AL1616-0505 Flat 18.75" x 18.88" x 12.19"
(47.6 x 47.9 x 31 cm)
15.75" x 15.88" x 10.54"
(40 x 40.3 x 26.8 cm)
14.5 lbs.
(6.58 kg)
  AL2013-0903 Flat 22.90" x 16.00" x 13.90"
(58.1 x 40.6 x 35.3 cm)
19.90" x 13.00" x 12.30"
(50.5 x 33 x 31.2 cm)
16.8 lbs.
(7.62 kg)
  AL2624-1205 Trunk 29.06" x 27.00" x 20.69"
(73.8 x 68.6 x 52.5 cm)
26.06" x 24.00" x 16.93"
(66.2 x 60.9 x 43 cm)
34.1 lbs.
(15.47 kg)
  AL2624-1805 Cube 29.10" x 27.00" x 26.60"
(73.9 x 68.6 x 67.5 cm)
26.40" x 24.00" x 22.90"
(67 x 60.9 x 58.1 cm)
38.5 lbs.
(17.46 kg)
  AL3018-0905 Trunk 32.75" x 20.87" x 16.43"
(83.2 x 53 x 41.7 cm)
29.75" x 17.87" x 14.62"
(75.5 x 45.4 x 37.1 cm)
27.8 lbs.
(12.61 kg)
  AL3018-1505 Trunk 32.75" x 20.87" x 21.93"
(83.2 x 53 x 55.7 cm)
29.75" x 17.87" x 20.12"
(75.5 x 45.4 x 51.1 cm)
31.8 lbs.
(14.42 kg)
케이스 1 - 8 / 21