corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 1 - 7 / 7
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  BLACKBOX-11U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 25.40"
(97.8 x 62.5 x 64.5 cm)
60 lbs.
(27.22 kg)
  BLACKBOX-14U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 30.60"
(97.8 x 62.5 x 77.7 cm)
66 lbs.
(29.94 kg)
  BLACKBOX-3U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 11.40"
(97.8 x 62.5 x 28.9 cm)
42 lbs.
(19.05 kg)
  BLACKBOX-4U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 13.10"
(97.8 x 62.5 x 33.3 cm)
47 lbs.
(21.32 kg)
  BLACKBOX-5U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 14.90"
(97.8 x 62.5 x 37.8 cm)
48 lbs.
(21.77 kg)
  BLACKBOX-7U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 18.40"
(97.8 x 62.5 x 46.7 cm)
51 lbs.
(23.13 kg)
  BLACKBOX-9U Double End Rackmount 38.50" x 24.60" x 21.90"
(97.8 x 62.5 x 55.6 cm)
56 lbs.
(25.4 kg)
케이스 1 - 7 / 7