corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 1 - 8 / 24
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  472-M4-M16-12 Rifle Case (12) M-4 or (12) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 45.40" x 24.00" x 26.50"
(115.3 x 60.9 x 67.3 cm)
105 lbs.
(47.63 kg)
  472-M4-M16-4 Rifle Case (4) M-4 or (4) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 44.80" x 34.00" x 18.50"
(113.7 x 86.3 x 47 cm)
91 lbs.
(41.28 kg)
  472-M4-M16-6 Rifle Case (6) M-4 or (6) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 45.40" x 24.00" x 18.50"
(115.3 x 60.9 x 47 cm)
65 lbs.
(29.48 kg)
  472-M4-M16-8 Rifle Case (8) M-4 or (8) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 44.80" x 34.00" x 26.50"
(113.7 x 86.3 x 67.3 cm)
122 lbs.
(55.34 kg)
신규  472-PPWC-CPC Pistol Case 11.64" x 8.34" x 3.78"
(29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
10.54" x 6.04" x 3.16"
(26.8 x 15.3 x 8 cm)
2.1 lbs.
(0.95 kg)
  472-PWC-DW3100 FieldPak 39.80" x 16.50" x 6.70"
(101.1 x 41.9 x 17 cm)
36.50" x 14.00" x 6.00"
(92.7 x 35.5 x 15.2 cm)
19.8 lbs.
(8.98 kg)
  472-PWC-DW3200 FieldPak 47.20" x 16.50" x 6.70"
(119.8 x 41.9 x 17 cm)
44.00" x 14.00" x 6.00"
(111.7 x 35.5 x 15.2 cm)
21.1 lbs.
(9.57 kg)
  472-PWC-DW3220 FieldPak 47.20" x 16.50" x 9.20"
(119.8 x 41.9 x 23.4 cm)
44.00" x 14.00" x 8.50"
(111.7 x 35.5 x 21.6 cm)
24.8 lbs.
(11.25 kg)
케이스 1 - 8 / 24