corner tl Pelican
세부 검색
셀렉트 케이스 > 총기용 운반 케이스 > 랙 케이스 > 싱글 리드 케이스 > 특수용 제품
케이스 1 - 8 / 65
  Pelican 케이스Pelican Storm
    모델명 무기 수납 외장 크기 내장 크기 무게
  472-463L-MM24 Pallet-Ready Case 51.62" x 27.62" x 23.36"
(131.1 x 70.1 x 59.3 cm)
48.62" x 24.62" x 19.67"
(123.4 x 62.5 x 49.9 cm)
62.3 lbs.
(28.26 kg)
  472-463L-MM36 Pallet-Ready Case 34.43" x 27.40" x 23.37"
(87.4 x 69.6 x 59.3 cm)
31.43" x 24.40" x 19.68"
(79.8 x 62 x 50 cm)
44.6 lbs.
(20.23 kg)
  472-BKSH-100 Bookcase 42.87" x 27.31" x 20.19"
(108.8 x 69.3 x 51.3 cm)
39.87" x 24.31" x 18.00"
(101.2 x 61.7 x 45.7 cm)
76.7 lbs.
(34.79 kg)
  472-FLD-DESK-DD Field Desk 34.00" x 24.90" x 28.50"
(86.3 x 63.2 x 72.4 cm)
100 lbs.
(45.36 kg)
  472-FLD-DESK-TA Field Desk 0.00" x 0.00" x 0.00"
(0 x 0 x 0 cm)
81.3 lbs.
(36.88 kg)
  472-FTLK-1 Footlocker 33.00" x 17.00" x 14.00"
(83.8 x 43.2 x 35.5 cm)
29.00" x 14.00" x 12.00"
(73.6 x 35.5 x 30.5 cm)
23.1 lbs.
(10.48 kg)
  472-FTLK-LG Footlocker 33.00" x 17.00" x 17.00"
(83.8 x 43.2 x 43.2 cm)
29.00" x 14.00" x 15.00"
(73.6 x 35.5 x 38.1 cm)
27 lbs.
(12.25 kg)
  472-M4-M16-12 Rifle Case (12) M-4 or (12) M-16 or with attached sights, or any combination of (3) 45.40" x 24.00" x 26.50"
(115.3 x 60.9 x 67.3 cm)
105 lbs.
(47.63 kg)
케이스 1 - 8 / 65