corner tl Pelican
세부 검색
> PELICAN™ 케이스 Pelican Storm
케이스 65 - 72 / 77
  처음으로 뒤로 다음 마지막으로
    모델명 외장 크기 내장 크기 선택 가능 색상
  1630 Transport Case 31.28" x 24.21" x 17.48"
(79.4 x 61.5 x 44.4 cm)
27.70" x 20.98" x 15.50"
(70.3 x 53.3 x 39.4 cm)
  1640 Transport Case 27.20" x 27.50" x 16.30"
(69.1 x 69.8 x 41.4 cm)
23.70" x 24.00" x 13.90"
(60.2 x 60.9 x 35.3 cm)
  1650 Case 31.59" x 20.47" x 12.45"
(80.2 x 52 x 31.6 cm)
28.57" x 17.52" x 10.65"
(72.5 x 44.5 x 27 cm)
  1660 Case 31.59" x 22.99" x 19.48"
(80.2 x 58.4 x 49.5 cm)
28.20" x 19.66" x 17.63"
(71.6 x 49.9 x 44.8 cm)
신규  1670 Case 31.04" x 19.39" x 11.17"
(78.8 x 49.2 x 28.4 cm)
28.10" x 16.49" x 9.19"
(71.3 x 41.9 x 23.3 cm)
  1690 Transport Case 33.43" x 28.40" x 17.65"
(84.9 x 72.1 x 44.8 cm)
30.13" x 25.13" x 15.36"
(76.5 x 63.8 x 39 cm)
  1700 Long Case 38.12" x 16.00" x 6.12"
(96.8 x 40.6 x 15.5 cm)
35.75" x 13.50" x 5.25"
(90.8 x 34.3 x 13.3 cm)
  1720 Long Case 44.37" x 16.00" x 6.12"
(112.7 x 40.6 x 15.5 cm)
42.00" x 13.50" x 5.25"
(106.6 x 34.3 x 13.3 cm)
케이스 65 - 72 / 77