corner tl Pelican
세부 검색
> PELICAN™ 케이스 Pelican Storm
케이스 9 - 16 / 81
  처음으로 뒤로 다음 마지막으로
    모델명 외장 크기 내장 크기 선택 가능 색상
  1030 Micro Case 7.50" x 3.87" x 2.43"
(19 x 9.8 x 6.2 cm)
6.37" x 2.62" x 2.06"
(16.2 x 6.7 x 5.2 cm)
  1040 Micro Case 7.50" x 5.06" x 2.12"
(19 x 12.8 x 5.4 cm)
6.50" x 3.87" x 1.75"
(16.5 x 9.8 x 4.4 cm)
  1050 Micro Case 7.50" x 5.06" x 3.12"
(19 x 12.8 x 7.9 cm)
6.31" x 3.68" x 2.75"
(16 x 9.3 x 7 cm)
  1060 Micro Case 9.37" x 5.56" x 2.62"
(23.8 x 14.1 x 6.7 cm)
8.25" x 4.25" x 2.25"
(20.9 x 10.8 x 5.7 cm)
  1055CC HardBack Case (with Liner) 9.42" x 7.02" x 1.24"
(23.9 x 17.8 x 3.1 cm)
8.55" x 5.52" x 0.85"
(21.7 x 14 x 2.2 cm)
  i1065 HardBack Case (with iPad insert) 10.86" x 9.28" x 1.24"
(27.6 x 23.6 x 3.1 cm)
9.96" x 7.76" x 0.81"
(25.3 x 19.7 x 2.1 cm)
  1065CC HardBack Case (with Liner) 10.86" x 9.28" x 1.24"
(27.6 x 23.6 x 3.1 cm)
9.96" x 7.76" x 0.81"
(25.3 x 19.7 x 2.1 cm)
  1070CC HardBack Case (with Liner) 15.29" x 11.96" x 1.60"
(38.8 x 30.4 x 4.1 cm)
12.80" x 8.95" x 0.72"
(32.5 x 22.7 x 1.8 cm)
케이스 9 - 16 / 81